Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức - Hành chính là 01 phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác Tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác hành chính quản trị tại bệnh viện, tham mưu ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành.

Cơ cấu, tổ chức nhân sự

Cơ cấu tổ chức nhân sự gồm:  01 Trưởng phòng, 01 phó phòng và 07 nhân viên

- Trưởng phòng: Trần Tuấn Sơn

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Hoàn

07 nhân viên gồm:

- Quản lý nhân lực, Lao động tiền lương, Thi đua khen thưởng: Nguyễn Thị Diệu Thúy

- Quản lý nhân lực, Lao động tiền lương: Nguyễn Thị Hương Giang

- Phụ trách CNTT: Trần Thanh Bình

- Văn thư: Dương Thị Yến

- Lái xe: Nguyễn Văn Huy

- Kỹ thuật viên điện nước: Trần Vĩnh Khôi

- Tạp vụ: Trần Thị Minh Hồng

Chức năng:

Phòng Tổ chức - Hành chính (TCHC) có chức năng tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động. Thực hiện quản lý và đảm bảo các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động, tham mưu ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành.

- Giúp việc cho Ban Giám đốc về công tác hành chính, thông tin tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân; công tác đối nội, đối ngoại.

- Trưởng phòng là người trực tiếp điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Giám đốc theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

Công tác tổ chức, cán bộ

-  Lập kế hoạch về lao động và biên chế; tham mưu, đề xuất công tác sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi kiểm tra việc tổ chức, quản lý và sử dụng cán bộ, người lao động  trong toàn Bệnh viện.

- Nghiên cứu tham mưu, đề xuất; các công việc, quy trình về công tác cán bộ, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị. Thực hiện các thủ tục để xem xét bổ nhiệm các chức vụ trong Bệnh viện theo phân cấp.

-  Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong bệnh viện theo quy định hiện hành của Nhà nước.; phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm. Cập nhật thông tin liên quan đến công tác cán bộ của Bệnh viện.

-  Soạn thảo các văn bản về công tác tổ chức cán bộ.

-  Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức;  nâng ngạch lương; nâng lương thường xuyên; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hưu trí và các chế độ chính sách khác cho cán bộ viên chức và lao động hợp đồng trong Bệnh viện.

-  Tham gia thực hiện, tổng hợp theo dõi công tác khen thưởng; việc chấp hành thời gian, nề nếp, kỷ luật lao động của cán bộ, viên chức và người lao động; kiểm tra, đôn đốc các khoa/phòng nghiệp vụ thực hiện đúng quy định, quy chế của đơn vị  theo sự phân công của Giám đốc.

-   Thường trực các hội đồng: tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ thư ký hội đồng thi đua – khen thưởng.

Công tác hành chính văn phòng

-  Nghiên cứu, ban hành các văn bản về nội quy, quy chế làm việc của Bệnh viện phù hợp với yêu cầu phát triển.

-  Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch của các khoa/phòng, báo cáo Lãnh đạo Bệnh viện để có ý kiến chỉ đạo; thông báo lịch họp của Ban lãnh đạo.

- Thực hiện công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ:

         + Tiếp nhận, phân loại, vào sổ văn bản đi, đến, sao chụp làm thủ tục chuyển giao văn bản đến lãnh đạo Bệnh viện, các khoa/phòng Bệnh viện, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan.

         + Quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu đúng quy định: đóng dấu vào văn bản, giấy tờ theo đúng quy định về thể thức và thủ tục hành chính.

         + Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu cho cán bộ, viên chức đi công tác. Xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác.

         + Lưu trữ văn bản tài liệu đi, đến  theo đúng quy định hiện hành

-    Phụ trách công tác lễ tân, tiếp khách đến làm việc với Bệnh viện

-    Quản lý và điều động sử dụng xe ôtô trình Lãnh đạo phê duyệt

-    Trực tiếp giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại của Bệnh viện khi Lãnh đạo phân công

-    Bố trí điều kiện làm việc, phục vụ công tác văn phòng cho các đồng chí Lãnh đạo Bệnh viện

-    Phục vụ trang trí, hội nghị, hội thảo…

-    Thực hiện các công việc khác thuộc lĩnh vực văn phòng.

Công tác Quản trị văn phòng

-    Quản lý cơ sở vật chất các phòng làm việc của Lãnh đạo Bệnh viện

-    Quản lý phục vụ công tác thông tin liên lạc, thư báo

-    Quản lý, theo dõi và phục vụ cung ứng văn phòng phẩm trong toàn Bệnh viện

-    Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của Bệnh viện

-    Xây dựng kế hoạch hàng năm cho các công tác xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa, và duy tu cơ sở vật chất của Bệnh viện.

-    Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phòng chống bão lụt và cháy nổ.

-    Thực hiện các thủ tục mua sắm một số loại tài sản phục vụ công việc và các hoạt động cộng vụ và các thủ tục mua sắm thiết bị kỹ thuật cho Bệnh viện.

-    Thực hiện và tổ chức giám sát  sửa chữa và duy tu cơ sở vật chất của Bệnh viện. Theo dõi, kiểm tra, quản lý việc sử dụng các thiết bị trong đơn vị.

-    Kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, điện thoại và phòng chống cháy nổ của đơn vị.

Tham mưu ứng dụng CNTT trong công tác điều hành

-    Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị;

-    Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa/phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt;

-    Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị;

-    Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, phần mền quản lý Bệnh viện (HIS), hệ thống quản lý văn bản đến và đi, bảo đảm kết nối thông;

-    Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị. Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng tại Bệnh viện;

-    Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần cứng, phần mềm; đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT.

Thành tích nổi bật        

Trong những năm qua phòng TCHC luôn nổ lực đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập thể phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền, được giám đốc sở Y tế tặng giấy khen. Cán bộ nhân viên của phòng tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học. Năm 2021, 2022 có cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.