Blog Single

Thông báo hủy kết quả trúng tuyển viên chức y tế làm việc tại bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh năm 2023

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SYT ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc huỷ kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 tại bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh;

Blog Single

Thông báo kết quả trung tuyển năm 2023 và mời ký hợp đồng

Căn cứ quyết định số 1089/QĐ-SYT ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà TĨnh

Blog Single

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Y tế năm 2023

Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức y tế năm 2023 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đối với 02 thí sinh, trong đó 02 thí sinh trúng tuyển (có danh sách kèm theo).

Blog Single

Thông báo danh sách đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn vòng 2-xét tuyển viên chức năm 2023

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm