Blog Single

Công văn số 1591/BHYT-GĐBHYT về việc ra soát, cập nhập điều chỉnh thông tin về dữ liệu KCB BHYT trên hệ thống thông tin GĐBHYT

Rà soát, cập nhật điều chỉnh thông tin về dữ liệu KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Blog Single

Quyết định 3618/QĐ-BHXH bàn hành quy trình Giám định bảo hiểm y té

Thực hiện quy trình giám định BHYT theo Quyết định 3618/QĐ- BHXH của BHXH VN