PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A1, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Cơ cấu tổ chức

Tổng số cán bộ 07 (Bao gồm 02 Bác sĩ , 03 cử nhân, 02 điều dưỡng)

Lãnh đạo phòng hiện tại

+ Trưởng phòng: CN Phan Thị Hoa

+ Phó trưởng phòng: BS.Thân Thị Hồng Vui

Tóm tắt lịch sử hình thành

Phòng Kế hoạch tổng hợp thành lập năm 1977 cùng với sự ra đời của Viện Điều dưỡng Hà Tĩnh (Nay là Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh). Phòng KHTH là phòng chức năng quản lý mọi hoạt động chuyên môn của bệnh viện, luôn song hành với sự phát triển của bệnh viện.

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Phòng Kế hoạch tổng hợp có nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.

4. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

5. Phối hợp với các khoa phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

6. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước.

7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

8. Tổ chức công tác trực toàn bệnh viện.

9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

11. Thực hiện hoạt động công tác xã hội và chất lượng bệnh viện.

Thành tích nổi bật

Trong những năm qua, phòng Kế hoạch tổng hợp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp giám đốc quản lý và điều hành công tác chuyên môn của Bệnh viện. Phòng đã được tỉnh Ủy, UBNN tỉnh, Sở Y tế, Ban Giám đốc bệnh viện trao tặng nhiều bằng khen và giấy khen . Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng có tinh thần trách nhiệm cao, “luôn luôn nhiệt tình, luôn luôn quan tâm, luôn luôn giúp đỡ” người bệnh năng lực chuyên môn vững bệnh, nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ..

Tập thể và nhiều cá nhân nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng giấy khen, bằng khen của Sở Y tế và UBND tỉnh.