PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A1, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Cơ cấu tổ chức

Tổng số cán bộ: 09 người

Trình độ chuyên môn: 01Thạc sỹ, 08 cử nhân Đại học

Lãnh đạo phòng hiện tại

+ Trưởng phòng: Cử nhân. Võ Thanh Dũng

+ Phó trưởng phòng: Thạc sỹ. Lê Thị Thanh Thùy

Tóm tắt lịch sử hình thành

Tiền thân phòng Tổ chức hành chính, kế toán từ năm 2004 Phòng Tài chính - Kế toán được tách ra cùng với sự phát triển của Bệnh viện Điều dưỡng PHCN Hà Tĩnh (Nay là Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh).

Nhiệm vụ chung:

Tham mưu cho Ban giám đốc về thu, chi trong hoạt động của Bệnh viện;

Tổng hợp, báo cáo về tình hình hoạt động tài chính của bệnh viện với các cơ quan chức năng định kỳ theo quy định và khi được yêu cầu.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHƯC:

Phòng Tài chính - Kế toán là phòng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán, tổ chức, thực hiện việc thu, tài chính trong bệnh viện theo đúng quy định.

Chức năng, nhiệm vụ:

Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác bệnh viện, lập dự toán thu, chi và dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu phí theo quy định.

Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp cính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế dộ thu chi của bệnh viện.

Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Chịu trách nhiệm trước giám đốc và cơ quan Tài chính cấp trên về hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng Tài chính - Kế toán.

Phân công công việc hợp lý đối với các thành viên trong phòng. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đốc đốc, giám sát mọi hoạt động kinh tyế tài chính của Bệnh viện.

Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong phòng.

Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của Nhà nước.

Xây dựng dự toán, dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.

Quyền hạn - Tổ chức:

Chủ trì giao ban hàng ngày tại phòng và dự giao ban bệnh viện.

Điều hành mọi hoạt động của phòng Tài chính kế toán.

Bố trí nhân lực trong phòng cho phù hợp với công việc.

Kiểm tra theo pháp lệnh kế toán thống kê và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước để báo cáo Giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên.

Trong trường hợp thu chi không đúng chế độ thì được quyền báo cáo giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên theo quy định hiện hành.

Nhận xét các thành viên trong phòng về năng lực, khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ, trình giám đốc xét khen thưởng, đề bạt hoặc kỹ luật.

Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.

Thành tích nổi bật

Trong những năm qua, phòng Tài chính  kế toán luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là từ năm 2017 được UBND tỉnh giao tự chủ về chi thường xuyên nên bệnh viện đã chủ động được nguồn thu, chi. Giúp giám đốc quản lý và điều hành công tác tài chính, kế toán của Bệnh viện. Phòng đã được Sở Y tế, Ban Giám đốc bệnh viện trao tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng đoàn kết có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tập thể và nhiều cá nhân nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng giấy khen, bằng khen của của Bộ Y tế và Sở Y tế, liên đoàn lao động tỉnh