Blog Single

Thông tư 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 32/2023/TT-BYT hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023.

Blog Single

Quyết định 3730/QĐ-BYT ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành ban hành sửa đổi, bổ sung mẫu hồ sơ bện án PHCN và một số mẫu phiếu quy định tại quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định 3730/QĐ-BYT ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành ban hành sửa đổi, bổ sung mẫu hồ sơ bện án PHCN và một số mẫu phiếu quy định tại quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Blog Single

Quyết định số 3665/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Phục hồi chức năng” (bổ sung lần thứ 4).

Quyết định số 3665/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Phục hồi chức năng” (bổ sung lần thứ 4).

Blog Single

Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng

Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng

Blog Single

Quyết định 2520/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 2520/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Blog Single

Quyết đinh số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”

Quyết đinh số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”

Blog Single

Thông tư 22 quy định về khung giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước

Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khán chữa bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Blog Single

Thông tư 21 quy định về khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước

Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Blog Single

Quyết định 130/QĐ-BYT 2023 chuẩn dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan

Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan, gồm