Thông tư 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Phụ lục đính kèm

Bài viết liên quan: