Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 (Cetirizine 10mg)

 

Bài viết liên quan: