Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3

 

 

Bài viết liên quan: