Tiêu chuẩn bác sỹ chính, dược sỹ chính (hạng II)


Thực hiện công văn 1639/SYT-TCCB ngày 08/8/2019 về việc đăng ký dự xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế năm 2019. Phòng Tổ chức nghiên cứu theo Thông tư 10/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 27/5/2015 quy định mã số chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ; Thông tư 27/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược. Phòng Tổ chức gửi xuống các Khoa phòng tiêu chuẩn bác sỹ chính, dược sĩ chính để các đồng chí nghiên cứu ai đủ điều kiện dự thi thăng hạng Bác sỹ hạng II, dược sĩ hạng II thì báo cáo về phòng Tổ chức trước ngày 10/9/2019. Để phòng Tổ chức lập danh sách báo cáo Lãnh đạo đơn vị và Sở Y tế Hà Tĩnh. Quá thời gian trên nếu đồng chí nào không đăng ký phòng Tổ chức không chịu trách nhiệm.

File đính kèm Tiêu chuẩn bác sỹ chính, dược sỹ chính (hạng II)

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657