Thông báo tuyển dụng


2. Tiêu chuẩn, số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng kèm theo thông báo trên (Tệp đính kèm)

3. Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu đính kèm)