Phòng tài vụ


 Phòng kế toán tài chính bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

I. Chức năng: 

          Phòng tài chính kế toán bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, tham mưu phuơng hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng theo quy định hiện hành.

II. Các nhiệm vụ cụ thể:

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.
- Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, kiểm kê tài sản.
- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định của Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các ngân hàng thương mại có mở tài khoản.
- Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Giám đốc, của cấp trên.
- Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo đúng quy định.

III.Yêu cầu cụ thể của kế toán:

- Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu và chính xác.
 

IV. Tổ chức và nhiệm vụ kế toán trong phòng tài chính kế toán:

Tổ chức Phòng Tài chính kế toán gồm có:
- Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng
- Phó trưởng phòng và các kế toán viên.
1. Nhiệm vụ của Trưởng phòng, kiêm Kế toán trưởng:
- Chịu sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện, trưởng phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động về kế toán của phòng Tài chính kế toán.
- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán ở Phòng Tài chính Kế toán theo đúng quy định hiện hành.
- Chịu trách nhiệm trước giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.
2. Nhiệm vụ của Phó trưởng phòng:
- Phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng về việc quản lý và điều hành các công việc của phòng, trực tiếp quản lý một số lĩnh vực theo sự phân công của trưởng phòng, phó trưởng phòng thay mặt trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về kết quả công việc được giao.
3. Nhiệm vụ của các kế toán viên:
3.1. Kế toán thanh toán, kế tán tiền lương

-  Làm thủ tục thanh toán chứng từ chi tiêu bằng tiền mặt tại đơn vị
- Theo dõi, cập nhật thông tin về: tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ viên chức trong bệnh viện.
- Theo dõi, đối chiếu các khoản: BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ dưỡng sức, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ hưu với cơ quan BHXH cho cán bộ.
- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng quy định hiện hành.
3.2. Kế toán thu viện phí và bảo hiểm y tế:
- Phản ánh đầy đủ kịp thời các khoản thu viện phí bảo hiểm y tế, thu dịch vụ và các khoản thu khác phát sinh tại phòng viện phí. Kiểm tra, rà soát làm thủ tục thanh toán cho bệnh nhân điều trị nội, ngoại trú một các chính xác và thuận tiện nhất theo đúng quy định hiện hành.
3.3. Kế toán theo dõi tài sản vật tư:
- Phản ánh số lượng giá trị hiện có và tình hình biến động vật tư, hàng hóa tại đơn vị.
- Hàng tháng, kết hợp với Khoa Dược VT thực hiện công tác kiểm kê vật tư, hàng hóa, của đơn vị.
- Hàng năm kết hợp với Phòng TCHC thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại tài sản của đơn vị.
- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành.
3.4. Kế toán vốn, quỹ (Thủ quỹ):
- Phản ánh số hiện có và tình hình biến động tiền mặt tại quỹ của đơn vị.
- Chịu trách nhiệm bảo quản tốt và an toàn tiền mặt tại quỹ của đơn vị.
- Thường xuyên đối chiếu với các kế toán có liên quan để xác định chính xác số dư tiền mặt tại quỹ của đơn vị.
- Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng quy định hiện hành.

V. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong phòng tài chính kế toán:

1. CN. Võ Thanh Dũng: Kế toán trưởng, phụ trách chung, tổng hợp

2. CN. Lê Thị Thanh Thùy: Kế toán tổng hợp

3. CN. Thái Thị Anh Thư: Kế toán thanh toán, tiền lương, giao dịch ngân hàng, kho bạc, theo dõi TSCĐ.

4.CN. Phan Thị Thu Hiền: Kế toán viện phí.

5.CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng: Kế toán viện phí.

6.CN: Nguyễn Thị Huyền Kế toán viện phí.

7. TC: Lê Thị Hải: Thủ quỹ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

 

 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657