Phòng Kế hoạch tổng hợp - Đào tạo


1. Tên phòng: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Đào tạo

2. Số điện thoại: 02393.691.420 

3. Cơ cấu tổ chức

Phòng có tổng số 09 nhân viên (do đặc thù Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh nên phòng điều dưỡng sinh hoạt cùng, trưởng phòng do Giám đốc kiêm nhiệm).

  Họ và tên Chức vụ/Trình độ chuyên môn
1. Phan Thị Hoa Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đào tạo
 

2. Dương Thị Tân

Điều Dưỡng trưởng Bệnh viện
3. Nguyễn Thị Hồng Thống kê - lưu trữ
 

4. Nguyễn Thị Lệ Hà

Thống kê - lưu trữ
 

5. Thân Thị Hồng Vui

Bác sỹ
6. Nguyễn Bá Tuấn Vũ Nhân viên
7. Nguyễn Thị Kim Oanh Nhân viên
 

8. Nguyễn Thị Vân Anh

Nhân viên
 

9. Đặng Thị Xuân

Nhân viên

 

4. Tóm tắt lịch sử hình thành

Phòng Kế hoạch tổng hợp thành lập năm 1999 cùng với sự ra đời của Viện Điều dưỡng (nay là Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh)  mọi hoạt động chuyên môn của Bệnh viện, luôn song hành với sự phát triển của Bệnh viện.

Đặc biệt, năm 2014 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định 2679/QĐ-UBND ngày 15/09/2014 về việc kiện toàn Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng  Hà Tĩnh thành Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

Trong  năm gần đây Bệnh viện có Quyết định về việc phê duyệt phương án tự chủ bệnh viện PHCN hà Tĩnh giai đoạn 2017-2019 theo Quyết định 3569/QĐ-UBND ngày 29/11/2018.

Phòng kế hoạch tổng hợp nay được đổi tên kế hoạch tổng hợp- Đào tạo Theo Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 29/11/2018.

5. Chức năng, nhiệm vụ

5.1. Chức năng

Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện qui chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

5.2. Nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch tổng hợp có 12 nhiệm vụ theo quy chế bệnh viện:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác trực toàn bệnh viện.

- Xây dựng tổng hợp, quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

6. Các hoạt động chính

6.1. Khám bệnh, chữa bệnh

- Tham gia xây dựng, triển khai, theo dõi kế hoạch hoạt động, định kỳ sơ kết-tổng kết công tác điều trị của các khoa phòng, công tác truyền thông, an toàn vệ sinh lao động,....

- Tham gia đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn và một số quy chế khác của các khoa phòng và nhân viên trong bệnh viện: quy chế thường trực, cấp cứu, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án, kê đơn điều trị, điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, khám chữa bệnh theo yêu cầu, hội chẩn, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, kiểm soát nhiễm khuẩn…

- Tổ chức điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám - chữa bệnh của bệnh viện.

- Tham gia xây dựng, triển khai, chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác trong bệnh viện và khi có yêu cầu của Giám đốc.

6.2. Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ  

- Tham gia xét duyệt các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm cấp bệnh viện hàng năm.

- Tổng hợp, trình xét duyệt các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của bệnh viện.

- Tổ chức đào tạo lại, đào tạo liên tục cho các nhân viên y tế trong bệnh viện, các bệnh viện khác, các trường Cao đẳng Y tế trong và ngoài tỉnh. Phối hợp với các trường Cao đẳng Y tế để tổ chức thực hành cho học viên.

6.3. Báo cáo, thống kê, lưu trữ,

- Thực hiện chế độ báo cáo số liệu hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế.

- Sơ kết, tổng kết công tác điều trị theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý) để báo cáo Giám đốc.

- Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy chế của Bộ Y tế.

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

6.4 Phòng là đầu mối triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí

7. Thành tích nổi bật

- Trong những năm qua, phòng Kế hoạch tổng hợp – Đào tạo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp giám đốc quản lý và điều hành công tác chuyên môn của Bệnh viện.

Đặc biệt phòng Kế hoạch tổng hợp Đào tạo đã ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện; .

- Phòng xây dựng đề án phát triển kỹ thuật , chuyên sâu tại Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2014,tổng 686 danh mục kỹ thuật - Đến nay phát triển1454 danh mục kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện

- Nâng chỉ tiêu giường bệnh từ 100 giường kế hoạch lên 150 giường theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 29/11/2018.

- Cải tiến chất lượng được tăng theo từng

Năm 2014 điểm trung bình 2.39 đên

Năm 2018 điểm trung bình  3.07

- Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng có tinh thần trách nhiệm cao, “luôn luôn nhiệt tình, luôn luôn quan tâm, luôn luôn giúp đỡ” người bệnh năng lực chuyên môn bố trí hợp lý cho từng vị trí , nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đồng chí có năng lực chuyên môn cao, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công việc.

Tập thể và nhiều cá nhân nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng giấy khen, bằng khen của Bộ Y tế, Sở Y tế và UBND tỉnh.

8. Định hướng phát triển

- Cùng với sự phát triển không ngừng  của bệnh viện, đến nay phòng Kế hoạch Tổng hợp trở thành một trong những phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc trong nhiều mặt hoặt động chuyên môn.                

- Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Đào tạo đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện.

- Quản lý hồ sơ theo chương trình máy tính để đảm bảo lưu trữ hồ sơ bằng máy tính cũng như cho mượn hồ sơ phục vụ nghiên cứu và đào tạo nhanh, kịp thời, tránh thất thoát. Tổ chức, giám sát quản lý bệnh theo ICD 10

- Cập nhật tình hình bệnh nhân, báo cáo, giám sát và đánh giá, phân loại theo mô hình bệnh tật.

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Đào tạo đã và sẽ tiếp tục thực hiện việc lập kế hoạch và giám sát công tác chuyên môn; Tổ chức các buổi bình bệnh án tại bệnh viện cũng như phối hợp với các khoa phòng nhằm tổng kết hoạt động của tất cả các bộ phận định kỳ 6 tháng, 1 năm.

- Tham gia nghiên cứu khoa học

9. Khen thưởng

Tập thể  nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng giấy khen của Sở Y tế ; Cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dânvà các hoạt động khác của Bệnh viện được khen thưởng hàng năm.

 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657