Kế hoạch tuyển dụng, Quy chế xet tuyển viên chức


1. Kế hoạch tuyển dụng viện chức năm 2019 bệnh viện phục hôi chức năng (tệp đính kèm)

2. Quy chế xét tuyển viên chức năm 2019 bệnh viện phục hồi chức năng (tệp đính kèm)