Quyết định 5737/2017- BYT các Quy trình PHCN


Ngày 22 tháng 12 năm 2017 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 5737/2017-QĐ-BYT ban hành hướng dẫn các quy trình  Phục hồi chức năng (Cụ thể có các Quy trình kèm theo)