Sơ đồ tổ chức


1. Sơ đồ tổ chức (theo quyết định 2679/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh)

 

 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657