Sơ đồ tổ chức


1. Sơ đồ tổ chức (theo quyết định 2679/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh)