Lãnh đạo


 

TT Ảnh Họ và Tên Số ĐT &Email
 

NGUYỄN THỊ DIỆN

BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

GIÁM ĐỐC BV

0982324549
 

PHAN ĐĂNG LỢI

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

0944885833

 

PHẠM THỊ PHƯƠNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

0915687423