Chức năng - nhiệm vụ


Chức năng và nhiệm vụ của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh được quy định tại Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của UBND Hà Tĩnh, về việc kiện toàn bệnh viện Điều dưỡng và PHCN thành bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

1. Chức năng

- Bệnh viện Phục hồi chức năng là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, Phục hồi chức năng và tổ chức an dưỡng cho người bệnh và các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Nhiệm vụ

a. Khám bệnh, chữa bệnh và Phục hồi chức năng  theo các hình thức nội trú, ngoại trú, Phục hồi chức năng ban ngày và tổ chức an dưỡng: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa về Phục hồi chức năng; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Hồi sức, cấp cứu; An dưỡng; Khám và chứng nhận sức khoẻ theo quy định; Tham gia giám định xác định khuyết tật khi được trưng cầu

b. Là cơ sở đào tạo thực hành về lĩnh vực Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năngcho trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh và các cơ sở giáo dục đào tạo hợp pháp khác; Thực hiện đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức về chuyên ngành Phục hồi chức năng cho tuyến y tế cơ sở và cấp giấy chứng nhận theo đúng chương trình đào tạo

c. Thực hiện việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỷ thuật mới, phương pháp mới về khám bệnh, chữa bệnh và Phục hồi chức năng.

d) Chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỷ thuật, nâng cao chất lượng Phục hồi chức năng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về xây dựng, phát triển mạng lưới và hoạt động Phục hồi chức năng;

đ) Thực hiện việc tuyên truyền phòng ngừa khuyết tật và bệnh tật; tham gia phòng chống dịch bệnh theo quy định;

e) Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân; truyền thông giáo dục sức khoẻ để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể người dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác Phục hồi chức năng, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

g) Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về Phục hồi chức năng, tâm lý, giáo dục hướng nghiệp, tạo cơ hội cho người bệnh tự lập trong cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng.

h) Thực hiện quy chế Dược bệnh viện theo quy định hiện hành.

i) Quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; thực hiện xã hội hoá trong hoạt động bệnh viện theo quy định pháp luật; tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ hợp pháp theo quy định.

k) Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về Phục hồi chức năng và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Phục hồi chức năng và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

l) Tổ chức sản xuất, cung cấp và hướng dẫn sử dụng hiệu quả dụng cụ trợ giúp chi người bệnh. Hướng dẫn người dân sản xuất và sử dụng dụng cụ trợ giúp đơn giản cho người bệnh tại cộng đồng.

m) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định và nhiệm vụ khâc liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh khi có đủ điều kiện và được cấp có thầm quyền phê duyệt.