Kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2019


Xem file tại đây: Kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2019

 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657