Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2019


SỞ Y TẾ HÀ TĨNH

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Số:100/TB - BV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-BVPHCN ngày 16/04/2019 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế đợt 1 tại bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-BVPHCN ngày 27/5/2019 của Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2019;

Căn cứ Quyết định 56/QĐ-BVPHCN ngày 28/5/2019 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức bệnh viện Phục hồi chức năng về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

Căn cứ Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm và nội dung cuộc họp giữa Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và Hội đồng xét tuyển viên chức ngày 11/6/2019;

Theo đề xuất của Hội đồng xét tuyển viên chức;

Nay công bố kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm như sau:

1. Danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm được tham gia vòng 2 (Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển); gồm 45 ứng viên cho các vị trí tuyển dụng (có danh sách kèm theo) Kích vào để đây để xem danh sách;

2. Danh sách các ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm không được tham gia vòng 2 gồm 14 ứng viên cho các vị trí tuyển dụng (có danh sách kèm theo) Kích vào để đây để xem danh sách; 

Trên đây là kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm; Kể từ ngày thông báo đến ngày thứ 15 thì Hội đồng xét tuyển viên chức bệnh viện sẽ tổ chức vòng 2 (Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển); Đề nghị các ứng viên xem xét kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm nếu phát hiện thấy sai sót, hoặc thắc mắc xin phản ánh về Hội đồng tuyển dụng bệnh viện trước ngày 20/06/2019./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Diện

 

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động nhân đạo
Hình ảnh hoạt động đoàn thể
Hình ảnh làm việc tại bệnh viện
Hỗ trợ
Hotline: 0393.856.657