BS Nguyễn Thị Diện

Phòng, ban, khoa: Quản lý
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại:
Email:

BS Phạm Thị Phương

Phòng, ban, khoa: Quản lý
Chức vụ: P Giám đốc
Điện thoại:
Email:

Bs Phan Đăng Lợi

Phòng, ban, khoa: Quản lý
Chức vụ: Phó giám đốc
Điện thoại:
Email: